Gündem

Dersim’den Bütün Dostlara Selam… – 2 –

Erdoğan ATEŞİN

 

Dersim’den Dostlara Selam…
Kemalist artığı faşist gericilerden, CHP’den değişim beklemek, “sol” oldukları iddiasında olan döneklerin işidir. Devrimcilerin böyle bir talebi yoktur, olamaz…
Yoldaşlarım,
Komünist Başkan” M Maçoğlu’nun sistem destekli planı, koruma altına alınmış kişiliği ve Jöntürk kırması TKP eşgüdümlü tasfiye süreci, bütün dönekleri bir çatı altında toplamış, Dersim’in devrimci tarihini, devrimci, kültürünü ve tarihsel birikimini tasfiye ediyor…
Fasulye, Nohut’tan türetilen “Komünist Başkan” savsataları üzerinde yapılan ideolojik saldırı, Devrimci Marksizmi, bilimsel sosyalist çabayı direk hedef alan, tarihsel gericilikle kol kola, bir ayaklarıyla sistemin içinde, diğeriyle tarihsel gericiliğin bataklığında yeniden bir neoliberal süreç inşa ediliyor.
Dersim’i kendi kökeninden kopararak kendine yabancılaşmasına ve asli kültürel formlarının başkalaşarak bozulmasına, kültürel yozlaşma üzerinden yapılan müdahaleler, ekonomik süreçleride kapsayan büyük dönüşümün Dersim’de yarattığı yıkıcılığı, ilk adım attığınızda görmek ve bu büyük yıkımın yarattığı insan tipi, bugün hala ” Komünist Başkan ” üzerinden yapılan manipülasyon teşhir edilerek açığa çıkarılmadıkça, sürece müdahale etmekte zor oluyor…
Neo-Liberal küresel emperyalist saldırganlığın son dönemlerini yaşamakta olduğumuz günümüz konjonktütünde, kapitalizm diye bir sistem kalmamıştır. Bugünkü kapitalizm tam bir talan ve çapul sistemidir. Bu sistemin ayaklarından biri olan Dersim’deki siyasi gericilik, talan ve çapula dönüşerek, devrimci geçmişi yatsımış, kendisini inkar etmiş ve mafyalaşmıştır.
Bugünün temel sorunu, bu alan üzerinden yeni bir devrimci kolektif örgütleme modeli yaratarak, pratikte buna uygun adımlar atıldıkça, siyasi gericilik eski mevziine çekilerek, kendi kuluçkasında çürüyerecektir..
Gerici propaganda aygıtları, TV kanalları, siyasi gericilik bütün olanaklarını ” Komünist Belediye” olarak lanse edilen M Maçoğlu şarlatanı üzerinden, büyük kadrosal gerici yığınak yaparak, geleceği ipotek altına almak için bütün gerici silahlarını emekçi yığınlara karşı kullanıyor. Üç beş yandaşına maaş vererek, Dersim Belediyesini arpalık olarak kullanmak isteyen ve bunun dışında Dersim’de bugüne kadar tek bir proje dahi geliştirmemiş bu şarlatan “komünist” değil, bir misyon adamıdır, misyonerdir.
Çöküş sürecine girmiş ve can çekişmekte olan kapitalist sistem ve onun ideolojik gerici aygıtları, gelişen halk hareketlerine ideolojik olarak soldan devşirdikleri dönekler ordusu ile karşı koymaya çalışıyor.
Türkiye, tarihsel bir gelecek için kendi içinde açıktan ve kapalı bir çatışma ve savaş yaşıyor. Demokratik Devrimin toplumu ileriyi taşıyan programının karşısına, tarihsel siyasi gericilik konulmuş, emekçilere karşı topluca savaş ilan edilmiştir.
Özellikle sürecin bu yönününe bugün dikkat çekmek çok büyük bir önem taşımaktadır ve bu bilinci, bugün emekçi kitlelere taşıyarak büyütmek devrimci bir görevdir.
Devrimci program, emekçilerin Demokratik Devrim, sosyalizm ve bağımsızlık programıdır…Tarihe emekçi sınıfların yanından ve tarafından bakanlar bu programı görürler. Çünkü önemli olan hangi sınıfın, sınıfların yanında durduğunuzdur, yani emek mücadelesindeki pozisyonunuzdur. M Maçoğlu üzerinden geliştirilmek istenen süreç, sistem içi ve devrimci süreci tamamen tasfiye sürecidir…M Maçoğlu, devrimci tarihimizin yanında değil, karşısındadır.
Tarihe anlam yüklemek nerede durduğunuzla alakalıdır. Emekçilerin bugünkü ideolojik yönelimi, siyasi gericiliği hedef alan bir görevin devrimci bir önderlik ile yönetilmesidir. Emekçilerin mücadele yeteneğini yükseltmek, ve onları, M Maçoğlu ve onu yöneten üst akıla karşı koymak devrimci programla mümkündür.
Dersim, sistem beslemesi M Maçoğlu piyonuna bırakılmayacak kadar önemlidir. Emekçilerin devrimci programı ve devrimin karakteri çok net ve berraktır, kurtuluşun programı Demokratik Devrim ve sosyalizmdir. Türkiye’de sınıf mücadelesinin hangi mevzide geliştiği çok açıktır, emekçilerin talepleriyle örtüşen ve emekçilerin önündeki görev Demokratik Devrim görevidir. Dersim’de M Maçoğlu üzerinden geliştirilen Siyasi gericilik ve bütün karşı devrimci talan ve saldırılara ancak bu programla karışı konulabilir..
Önümüzdeki süreç derin kriz ve kargaşa sürecidir…Bu süreçte işçi hareketleri, halk hareketleri yükselerek devam edecektir. Hayatla, toplumsal pratikle ilgisi olmayan programlarla geleceğin Türkiye’sini yaratmak mümkün değildir. Demokratik Devrim ve sosyalizm mücadelesini mülksüzleştirilmiş sınıflar, emekçi yoksul halklar yapar, bu sürecin üzerinden atlayarak devrim yapılamaz. M Maçoğlu ve Jöntürk kırması TKP üzerinden yaratılmak istenen neoliberal siyasi gericilik, devrimci süreçlerin önüne barikat çekmek amaçlıdır…
Bunun için Demokratik Devrimin siyasi ve pratik faaliyetini örgütlemek, emekçi inisiyatifini gerçekleştirmek için her türlü emperyalist baskı ve sömürüye karşı mücadele, mutlak bir önderlik gerektirmektedir. Bu önderlik, her türlü Orta Çağ kalıntısı ilişki ve kurumları, neo liberal her türlü siyasi gericiliği, hayatın bütün alanlarında tasfiye ederek, emekçilerin özgürlüğünü hakim kılmak mümkündür.
Türkiye’nin Demokratik Devrim ihtiyacı kesin kavrandığında ve devrimin hedefleri doğru saptandığında, kitlelerin biriken öfkesi kendi doğru yoluna kanalize olacaktır. M Maçoğlu devrimciliği Nohut, Fasulye devrimciliğidir, onun ötesine geçemez. M Maçoğlu normal bir seçimle iş başına geçmiş bir kişilik değil, bir sistem projesidir…
Seçimlerle gelecek özgürlük yalancı bir özgürlüktür, seçimlerle Kürt sorununu çözemezsiniz, Suriye’deki sorunu doğru teşhis edemezsiniz, Irak’ı anlayamazsınız, toplamda Orta-Doğu’yu hiç anlayamazsınız.
Her türden yabancılaşmaya, insanın insana kulluğuna, eşitsizliğe, çürümeye, kadın erkek eşitsizliğine karşı mücadelede devrimin temel programı Demokratik Devrim niteliğindedir. . İnsan ve doğa yıkımına karşı, insanın bilinçli denetimini, bilinçli bir önderlikle savunabiliriz. Doğayı ve insanı ancak bu programla savunabiliriz, seçimlerle bu sorunlarımızın hiç birini çözemeyiz ve sandıklar hep , burjuvazinin hizmetinde olacaktır, M Maçoğlu figüranı da…
Anadolu’nun geçmiş tarihsel birikimi bu gerçeği bize öğretmiştir. Kürt emekçilerini sandıktan sandığa kullanma kurnazlığı burjuva aymazlığa dönüşmüş ve Kürt halkı üzerinden derin operasyonlar yapılmaktadır. Bu operasyon Dersim’de M Maçoğlu üzerinden yapılmaktadır. M Maçoğlu Pratiği ve M Maçoğlu’na dair elimizdeki kesin veriler, hayattan çıkan genel doğrular bize bunu çok net göstermiştir.
Devrimciler, sosyalistler siyasetlerini oluştururken, çıkarlarını emekçi çıkarlarıyla birleştirerek programlarını oluştururlar, emekçilerin taleplerini bir program olarak sahiplenirler, emekçilerin önderlik yeteneğini yükselterek, onları iktidar perspektifiyle donatmak için mücadele ederler, ve kitleleri kolektif karar mekanizmasını katarak önderliği tabana yayarlar. Sosyalistlerin emekçi programı kolektif bir bütündür. Programın ideolojik, siyasi, örgütsel pratik politik gövdesi, emekçilerin demokratik devrim ve sosyalizm özlemleriyle bütünleştikçe hayat bulur ve tarihsel rolünü oynar…
Devrimciler, sosyalistler, emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine ( komprador burjuva ve feodal gericilere) karşı hayatın bütün alanlarında, emekçilerin mücadele bilincine, emekçilerin eşsiz gücüne güvenirler. Devrimciler, seçimlerden ve sandıktan beslenen Liberal, revizyonist, özel çıkar ve bireycilikten beslenen tüm burjuva, feodal gerici ilişkilere karşı, devrimin kazanımlarını esas alır… Devrimciler sandıklarda hile ve entrikayla, yeniden hortlatılmak istenen sultanlığa ve ittihatçılığa, tarikatlara, efendiliğe, her türlü ırkçı milliyetçiliğe ve siyasi gericiliğe karşı mücadele eder.
Türkiye’de yaşayan bütün halkların bağımsızlık, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin programını sandıklarda savunamazsınız, bu bir devrim sorunudur. Devrimci iktidarların kaynağı emekçiler ve onların tarihsel zoruyla mümkündür. Sandıkla ve hileyle iktidara gelen seçilmişler için vatan kavramı yoktur, onlar uluslararası kapitalist sistemin emrettiği programlar ve uygulamalar dışına çıkamazlar. Maçoğlu hiç çıkamaz…
Erdoğan ATEŞİN
16.07.2023
devam edecek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu