Gündem

TOPLUMSAL DEĞİŞİMDE YENİ SÜREÇLER – ERDOĞAN ATEŞİN

1968’in yarattığı kısmi özgürlük süreci üzerinden gelişen ve bu ortam da büyüyerek dünyayı sarsan toplumsal hareketler; modernliğe, ataerkilliğe, cinselliğe, kimlik ve yerleşik kültürlere sanayi kapitalizmine, doğa üzerindeki sınırsız denetim ve tahribatlara, hayvan haklarına yönelik ciddi bir bilinç ortaya çıkmış ve gelişmiştir.

68 hareketi ve sonrasında ki süreçlerde kimlik eksenli bir siyasi ortam gelişmiş, ve feminist çevreciler, çevreciler, erkek egemen anlayışa karşı gelişen kadın hareketleri, ve daha bir çok akım bu kısmi özgürlükler ortamında doğmuş gelişmiş, bunların bir çoğu da doyuma ulaşarak alan değiştirmiştir. Telekominikasyon, enformasyon alanındaki gelişmeler ve sürece ilişkin paradigma ve küreselleşen sürecin etkileri, bu etkilerin emeğin dönüşümündeki rolü, üretim ilişkilerinin yeni yeni ortaya çıkan süreçler ve teknolojiler ve yönetsel dönüşüm üzerinde bütün toplumları etkilemekteydi.

Kentlerin dönüşümü, çalışmanın dönüşümü ve ulus devletlerin giderek dönüşmesi, süreci derinden etkilemiş ve bütün bu alanlarda yeni bir toplumsal sosyoloji ve toplumsal değişim başlatmıştır. Bütün bu süreçler, ekonomik olarak üretici güçlerde ve onların çalışma hayatlarında önemli değişmeler yol açmış, ve süreç makineleştikçe, teknoloji sürece hakim oldukçu, büyük işsizler ordusu, büyük nüfus hareketlilikleri, göçler, uzun süreli lokal ve bölgesel savaşlar, çalışma hayatını muazzam derecede etkilemiş ve bu süreç geleneksel çalışma biçimlerini derinden etkileyerek dönüşüme uğratmıştır.

Bütün toplumların ekonomik ve sosyal yapılarını belirleyen üretim ve çalışma süreçleridir. Teknolojinin gelişmesi, bilginin küreselleşerek bütün dünyaya yayılması çalışma biçim ve süreçlerini etkilemiş ve süreç içinde bu alanda büyük değişimlere yol açmıştır. Ancak bütün bu süreçlerin değişmeyen özelliği emeğin sömürüsünün sürekliliğidir. Bu süreç giderek geleneksel çalışma biçim ve yöntemlerini ortadan kaldırmış yerine esnek, değişebilen teknoloji uyumlu çalışma biçimleri ikame etmiştir.

Makineleşme ve üretimde robotların giderek üretici güçlerin yerini alması, yani robotların üretici bir güce dönüşmesi, teknolojinin giderek giydirilebilir aşamaya ulaşması, klasik anlamda işçi sınıfı ve üretim biçimi üzerinde de dönüşümlere yol açarak, istihdam da büyük değişim ve sorunlar doğurmuştur. Bütün bu yeni süreçler özünde kapitalizmin ölümünün gerçekleşeceği günlerin yaklaştığına işarettir.

Sürekli savaş ve sömürüden beslenen kapitalist sistemin hayatı, krizler ve ardı arkası gelmeyen savaşlar sürecidir ve dünyayı, sistemi sürekli savaşlarla ayakta tutmanın, ve sistemi bu yöntemlerle ileriye taşımanın bilimsel olarak mümkün olmadığı bir gerçektir ve hayat bu gerçeği bugün en genel anlamıyla doğrulamıştır. Kapitalist ilişkilerdeki farklılaşma toplumsal alanı derinden etkileyerek, büyük toplumsal hareketlenmelere zemin hazırlamakta ve giderek, küresel bir emek mücadelesinin koşulları her geçen gün büyüyerek gelişmektedir.

Bu süreci kontrol eden küresel güç odakları, sürecin ve toplumsal muhalefetin tepki ve reflekslerine uygun bir gelecek üzerinde etkin olmak için yeni stratejiler üreterek toplumu tedricen kontrollü bir akış içerisinde bir yerlere taşımak anlayışındalar.

Özellikle pandemi ( corona Virus) sonrası sürecin yönetilmesine dair ciddi sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz. Kapitalizm kendi kriz dönemlerinin, zaman ve mekânın yeniden örgütlenmesi koşullarının kalıp kalmadığını, Corana sonrası bir nevi test edecek! Küresel kapitalizm, kriz sonrası yeni bir birikim dönemine mi girecek sürecin telafisi için, yoksa yeni bir zaman ve mekan içinde, yeni bir ekonomik model için, yeniden bir zaman mekan sürecine mi girecek?

Bu süreç zamanın ekonomi politiğini nasıl etkileyecek, ve buna karşın emekçilerin toplumsal olarak sürece karşı pandemi sonrası sergileyeceği pratikler ne yönde gelişir? Bütün bu sorular küresel düzlemde herkesin soracağı ortak sorular olarak kabul edilebilir.

Erdoğan ATEŞİN

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top