Genel

KOMÜNİST TOPLUMUN İLK EVRESİNDE, BURJUVASIZ BURJUVA…

Umut İLERİ

Daha öncede yazdığımız gibi Reel Sosyalizmin çöküşü sonrası Burjuvazi, ideolojik kalemşörleri aracılığıyla Sosyalizme, Ekim Devrimine karşı saldırıya geçti.
Bunun için de öncelikle hedeflenen korkulu rüyaları olan  Marksizm’i, ona pratikte can veren, onun devrimci ruhu olan Leninizm’den kopartmaktı.
Burjuvazi bu saldırısında, niyetlerinden bağımsız bir takım Marksolog ları da kullandı! 

Yusuf Zamir’de bunlardan biri! 
Yusuf Zamir’in Lenin takıntısı aslında DEVLET konusunda
Bu yazı da asıl olarak bu konuda Yusuf Zamir’e yanıt vermeye çalışacağız.

Biz Marksistlere göre Devlet özet olarak;
1)Devlet sınıf karşıtlıklarının bir ürünüdür
2)Devlet bir sınıf egemenliği aracı olarak, bir sınıfın diğerleri üzerindeki, baskı ve zor aracıdır.
Yani Devlet’in olabilmesi için sınıfların ve sınıf karşıtlıklarının olması gerekir.

Bu tanımları şimdilik bir kenara koyalım.
Çünkü bu tanımlar ilerde bize gerekli olacak.

Yusuf Zamir Lenin’i, Devletli Sosyalizmi savunmakla eleştiriyor.
Oysa Lenin Sosyalizmde yani Komünist Toplumun ilk evresinde Devlete vurgu yaparken, bu Devletin özsel anlamda bir Devlet olmadığını, klasik anlamda, bir zor ve baskı aygıtı olma anlamında Devletin sönümlendiğini, burada ki Devletin salt paylaşım ilkesinden doğan, Burjuva Eşitlik İlkesine dayanan Burjuva Hakkın gerektirdiği, bu hakkı düzenleyecek bir kuruma gerek duyulduğu için Burjuvasız Burjuva Devlet olduğunu dile getirir.


“Artık kapitalistler, sınıflar olmadığından ve bunun sonucunda hiçbir sınıf bastırılamayacağından, bu ölçekte devlet sönümlenir.
Ama gerçek eşitsizliği kutsayan ‘burjuva hakkın’ güvence altına alınması hâlâ sürdüğünden, devlet henüz tamamıyla sönümlenmemiştir. Devletin tamamıyla sönümlenmesi için tam komünizm gerekir.” (Lenin, Toplu Eserler, c. 25, s. 472)


“Komünizm, ilk evresinde, ya da ilk aşamasında, henüz ekonomik olarak bütünüyle olgun ve tamamıyla kapitalizmin geleneklerinden ve izlerinden kurtulmuş olamaz. Böylece, komünizmin, ilk evresinde, ‘burjuva hak dar ufkunu’ koruması ilginç olgusu. Elbette, hakkın standartlarına uyulmasını zorla sağlayabilecek bir aygıt olmadan hakkın hiçbir anlamı olmadığından, tüketim maddelerinin dağıtımı bakımından burjuva hak, kaçınılmaz olarak burjuva devletin varlığını öngörür.”
Bundan, komünizm altında, bir süre için, yalnızca burjuva hakkın değil, burjuva devletin de, burjuvazisi olmadan, kaldığı çıkar. (Lenin, Toplu Eserler, c. 25, s. 475-6)

Marks’da  Komünist Toplumun ilk evresi benzer şeyler söyler.
Lenin’den farkı, Marks’ın Burjuva Hakkı düzenleyecek bir kurumdan, “Devlet” den bahsetmemesidir..

“Besbelli ki, burada uygulanan ilke, eşit değerler değişimi olduğu ölçüde, meta değişimini düzenleyen ilkenin aynıdır. İçerik ve biçim değişmiştir, çünkü değişmiş koşullar altında hiç kimse emeğinden başka bir şey veremez ve öte yandan da bireylerin mülkiyetine bireysel tüketim araçlarından başka hiçbir şey geçemez. Ama birey olarak ele alınan üreticiler arasında bunların dağıtımı konusunda egemen ilke, eşdeğer metaların değişimine hükmeden ilkeden farksızdır: bir biçimdeki belli bir miktar emek, başka bir biçimdeki eşit miktar emekle değişilmektedir.
Demek ki, meta değişiminde eşdeğer değişimi, tek tek durumlarda değil, yalnızca ortalama olarak var olduğu halde, burada, ilke ile pratik çekişme içerisinde olmamasına karşın, eşit hak, hâlâ –ilke olarak– burjuva haktır.
… Bu eşit hak, eşit olmayan bir emek için eşit olmayan bir haktır. Hiçbir sınıf farkı tanımaz, çünkü herkes bir diğeri gibi yalnızca bir işçidir; ama eşit olmayan bireysel yetenekleri ve böylece de üretken kapasiteyi doğal bir ayrıcalık olarak zımnen kabul eder. Demek ki bu, özünde, her hak gibi eşitsizliğe dayanan bir haktır….
Ama bu gibi kusurlar, uzun ve sancılı bir doğumdan sonra kapitalist toplumdan çıkıp geldiği şekli ile komünist toplumun birinci evresinde kaçınılmaz şeylerdir.”(Karl Marks Gotha Programının Eleştirisi).

Tekrar baştaki Devlet tanımlarına geri dönelim şimdi!
Lenin burada, sınıflar ve kapitalistler olmadığına göre, bu ölçekte Devlet sönümlenir diyor.
Yani!
1)Sınıf Egemenliği Biçimi olarak
2)Sınıf Karşıtlıklarının olmaması anlamında
3)Baskı altında tutulacak sınıf kalmaması anlamında
DEVLET SÖNÜMLENMİŞTİR.

Evet bir devlet var ama bu devlet, sınıf egemenliği anlamında bir devlet değil.
Bu Devlette sınıf karşıtlıkları yok!
Bu Devlette baskı altında tutulacak sınıf yok.
Bu devlet sadece, burjuva eşitlik ilkesi sonucu ortaya çıkan burjuva hakkı düzenleyen bir kurum olarak var.
Burada ki Devlet tanımında vurgu BURJUVA HAKKADIR, SINIFLARA DEĞİL.
veda
« Son Düzenleme: 27 Mart 2021, 17:16:44

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top