Genel

DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ

 1. Bölüm (devam edecek)

Çin’in yarı sömürge ve sömürge haline gelmesinin olguları şunlardır:

 1. Emperyalist güçler, Çin’e karşı bir çok saldırı savaşı yürütmüşlerdir. Örneğin; 1840’da İngiltere’nin açtığı AFYON savaşı, 1857’de İngiliz- Fransız müttefik güçlerin açtığı savaş, 1884’de Çin-Fransız savaşı, 1894’de Çin-Japon savaşı ve 8 devletin müttefik güçlerinin 1900’da açtığı savaş gibi Çin’i savaşta yenilgiye uğrattıktan sonra sadece, önceden Çin’in himayesinde bulunan birçok komşu ülkeyi işgal etmekle yetinmeyip, ülke topraklarının bazı kesimlerini ele geçirmişlerler veya kiraladılar. Örneğin Japonya, Tayvan’ı ve Pengu adalarını ele geçirdi ve Lishun limanını kiraladı. İngiltere Hong Kong’u ele geçirdi ve Fransa Gvangçovan’ı kiraladı. Toprak ilhakı yanında zorla büyük tazminatlar aldılar. Böylece Çin’in büyük Feodal İmparatorluğuna ağır darbeler indirildi.
 2. Emperyalist güçler, Çin’e bir dizi eşit olmayan anlaşma kabul ettirdiler. Bu anlaşmalar temelinde, Çin’de kendi deniz ve kara kuvvetleri için üsler kurma ve suç işleyen vatandaşlarının kendi konsoloslukları tarafından yargılanması hakkına sahip oldular. Çin’i aralarındaki emperyalist nüfus alanlarına böldüler.
 3. Emperyalist güçler, bu eşit olmayan anlaşmalarla Çin’in bütün önemli ticari limanlarının kontrolünü ele geçirdiler ve limanlarının bir çoğunda dolaysızca kendi idareleri altında imtiyaz alanları tespit ettiler. Ayrıca Çin’in gümrük, dış ticaret ve ulaşım kontrolünü ele geçirdiler. Böylece mallarını Çin ‘e serbestçe sokabildiler. Onu kendi sınai ürünleri için bir pazar durumuna çevirebildiler. Aynı zamanda ülkenin tarımını, emperyalist ihtiyaçlarına tabi kılabildiler.
 4. Emperyalist güçler , Çin’in hammaddelerinden ve ucuz işgücünden yerinde yararlanmak için Çin’de hem hafif, hem ağır sanayide bir çok işyeri işletmekte ve bu yolla Çin’in milli sanayisi üzerinde doğrudan ekonomik baskı uygulamakta ve onun üretici güçlerinin gelişmesini önlemektedirler.
 5. Emperyalist güçler , Çin’in bankacılığını ve maliyesini, Çin hükümetine borç vererek ve bankalar kurarak tekellerine almışlardır. Böylece, sadece Çin’in milli kapitalizmini mal rekabetiyle boğmakla kalmamış, ülkenin bankacılığı ve maliyesini de boğacak şekilde ele geçirmişlerdir.
 6. Emperyalist güçler, Çin’in bir ucundan diğer ucuna ticari limanlarından uzak iç bölgelerine kadar uzanan bir Komprador ve tefeci- tüccar sömürü şebekesi kurmuşlardır ve Çin’in KÖYLÜ kitlelerini ve diğer halk kesimlerini daha kolay sömürebilmek için kendi hizmetlerinde bir Komprador ve tefeci-tüccar sınıf yaratmışlardır.
 7. Emperyalist güçler, Feodal toprakağası sınıfı ve Komprador sınıfını, Çin’deki eğemenliklerini başlıca dayanakları yapmışlardır. Emperyalizm il önce bir önceki sosyal yapının eğemen tabakalarıyla. Feodal ağalar, tüccar ve tefeci burjuvazi ile halkın çoğunluğuna karşı ittifak kurar. Her yerde, emperyalizmin gerici müttefiklerinin varlığını temeli olan bütün o kapitalizm öncesi sömürü biçimlerini ( özellikle köylerde) muhafaza ve devam ettirmeye çalışır. Emperyalizm bütün mali ve askeri gücüyle bürokratik- militarist üst yapısıyla birlikte Çin’deki feodal kalıntıları destekleyen, onlara yol gösteren , besleyen ve koruyan güçtür.
 8. Emperyalist güçler, savaşağalarının kendi aralarındaki kavgalarını sürdürmesi ve Çin halkını baskı altında tutması için gerici hükümete bol miktarda mühimmat ve bir alay askeri danışman sağlar.
 9. Üstelik emperyalist güçler, Çin halkının kafalarını zehirleme çabalarını hiç bir zaman gevşetmemişlerdir. Bu,onların kültürel saldırı siyasetidir. Misyoner faaliyetleriyle hastahane, ve okullar açarak, gazeteler yayınlayarak ve Çin’li öğrencileri dışarıda (Avustralya ‘da vb. Ülkelerde)eğitim görmeye teşvik ederek yürütülmektedir. Amaçları, kendi çıkarlarına hizmet edecek ve halkı aldatacak ( Aydın) lar yetişiştirmektir.
 10. 18 Eylül 1931’den bu yana Japon Emperyalizminin geniş ölçüde işgali, yarı-sömürge Çin’in büyük bir bölümünü Japon sömürgesi haline getirmiştir.
  Bu olgular, Çin’de Emperyalizmin sızmasından bu yana meydana gelen değişmenin diğer yanını Feodal Çin’in yarı-feodal yarı- sömürge Çin’e indirgenmesinin kanlı tablosunu temsil eder.
 11. Bölüm( devam edecek)
  GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
  HÜSEYİN BİÇER
  27/8/2021
Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top