Genel

DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ

  1. Bölüm (Devam edecek)

ÇİN DEVRİMİNİN İTİCİ GÜÇLERİ…

KÜÇÜK BURJUVAZİNİN KÖYLÜLÜK DIŞINDAKİ FARKLI KESİMLERİ…

Köylülük dışında kalan küçük-burjuvazi , büyük sayıda aydınlar, küçük tüccarlar, zanaatkarlar ve serbest sahiplerinden meydana gelir.
Durumları bir bakıma orta köylülerinkini andırır. Hepsi Emperyalizm, Feodalizm ve büyük burjuvazinin zulmünden acı çekmekte, gittikçe iflasa ve yoksulluğa sürüklenmektedirler.
Bu yüzden, küçük-burjuvazinin bu kesimleri DEVRİM’in İTİCİ GÜÇLERİ ‘inden birini meydana getirir ve işçi sınıfının güvenilir bir müttefikidirler.
Kurtuluşlarını ancak işçi sınıfının önderliği altında gerçekleştirebilirler.
Küçük-burjuvaziinin köylülük dışındaki farklı kesimleri devrimci açıdan tahlil edecek olursak;
İlk olarak, aydınlar, sanatçılar, ve öğrenci gençlik, kadınlar, bunlar, ayrı bir sınıf veya tabaka meydana getirmezler.
Aile köklerine, yaşama şartlarına ve siyasi görüşlerine bakılarak çoğu küçük – burjuva kateğorisine konabilir.
Çin’de son birkaç 10 yılda sayıları önemli miktarda artmıştır. Artmaya da devam etmektedir.
Emperyalizm ve büyük burjuvazi ile ile birlik olan ve halka karşı onlar için çalışan kesimi dışında kalan Aydın ve Öğrencilerin çoğu emperyalizm, feodalizm ve büyük burjuvazi tarafından ezilmekte, sosyal hakları gasp edilmekte, işsizlik ya da öğrenimlerini sürdürmeme korkusu içinde yaşamaktadırlar.
Bu yüzden, Devrimci olmaya oldukça eğilimlidirler. Ülkenin tam bağımsızlığını isterle ve bu uğurda mücadele ederler, Anti -Emperyalist , Anti- kapitalist anti- feodal ve ırkçılığa gericiliğe karşıdırlar. Ülkemizde de bunun örnekleri mevcuttur. DENİZ, İBRAHİM, MAHİR, MAZLUM ve niceleri gibi.
Burjuva bilimsel bilgisiyle az çok donanmışlardır. Kesin , bir siyasi görüşleri ve duyuları vardır. Devrim aşamasında ve öncesinde sık sık bir öncü rolü oynarlar, ya da büyük kitlererle kopmaz bağlar kurarlar ve Devrimci görevlerini yerine getirirler.
Çin’de 1911 DEVRİMİ’ inden önce yurt dışındaki Çin ‘li öğrencilerin hareketi, 1919’un 4 Mayıs hareketi, 1925’in 30 Mayıs hareketi ve 1935’in 9 Aralık hareketi bunun güçlü kanıtlarıdır.
Özellikle, az çok yoksullaşmış çok sayıdaki AYDIN Devrimi desteklemede veya Devrimci mücadelede yer almada işçi ve köylülerle eleme omuz omuza yürek yüreğe verebilir, vermiştir ,nica aydınlar düşüncelerinden dolayı FaşiM tarafından hunharca katledilmiştir Türkiye ve diğer ülkelerde sayısız örneklerle doludur.

ÇİN’de MARKSİST LENİNİST ideolojinin genişçe yayılmasında başta ÇKP ve MAO ZEDUNG yoldaşın büyük katkısı olmuştur. Yoldaş MAO bu Marksist Leninist ideolojiyi Aydınlara, öğrencilere ve tüm kesimlere kabu ettirmiştir, ilkin aydınlar, ve öğrenciler arasında olmuştur.
Devrimci aydınların ve Gençliğin kadınların,katılması olmadan devrimci güçler başarıyla ÖRĞÜTLENEMEZ devrimci çalılma başarıyla yürütülemez .bu böyle biline.
Fakat aydınlar, kendilerini her şeyleriyle kitle devrimci mücadelelerinin içine atana ya da kitlelerin çıkarlarına hizmet etmeye ve onlarla bir olmaya karar verene dek sık sık subjektif ve bireyci düşünmede pratik olamama ve eylemde kararsız olma eylimindedirler ( istisnalar hariç.) Bunun için her ne kadar ülkemizde ve Çin’deki Devrimci aydınların kitlesi öncü rol oynayabilse ya da kitlelerle bir bağ görevi görebilirse de, hepsi sonuna kadar Devrimci olarak kalamazlar, kalmayacaklardır.
Bir kaç devrimin düşmanı haline bile gelirken. Bazıları kritik alanlarda devrimci safların dışına düşecek, pasifleşecektir. Bazıları da mücadeleden köşe bucak kaçarak Kaçış teorileri üretecek hem kendini hem çevresini tasfiyeye götürecek. Sayısız örneklerle doludur bu tip insanları iyi tanımak zorundayız. Aydınlar ancak uzun bir dönemde kitle mücadeleleri içinde eksikliklerini yenebilirler.
İkinci olarak:
Küçük esnaflar, genellikle küçük dükkan işletirler. Ya bir yada iki yardımcı (işçi) çalıştırırlar veya hiç İşçi çalıştırmazlar. Emperyalizm, büyük burjuvazi ve tefecilerin sömürüsü sonucu iflas etme tehdidi altında yaşarlar. Bir kısmı büyük işletmeler karşında ( COLES, Woolworths, vb gibi) tutunamaz iflas bayrağını çekerler.
Üçüncüsü olarak:
Zanaatkarlar, sayıları çoktur. Kendi üretim araçlarına sahiptirler. (Ayakkabıcı, Ressam, heykel traş, vb) bunlar hiç işçi tutmazlar ya da bir iki çırak veya yardımcı çalıştırırlar. Bunların durumu orta köylülerinkine benzer.
Dördüncü olarak:
Serbest meslek sahipleri. Bunlar Doktorları, benim gibi Taksi sahipleri vb .lerini içerir. Halkı hiç sömürmezler servis ücreti alırlar yaşamlarını sürdürmek için. Bınların durumları zanaatkarlarınkine benzer.

Küçük burjuvazinin bu kesimleri. Devrimi destekleyebilecekleri ve DEVRİM ‘ katılabilecekleri için ve işçi sınfının iyi müttefileridir. Devrimciler onları yanlarına kazanabilirler, onların çıkarlarını, haklarını koruyarak, sorunlarına sahip çıkarak Devrime yedek geniş halk yığınlarını kazanabilirler. Bazılarının gericisi dinciler tarafından etkilenerek, bazıları kapitalist ve burjuvazi tarafından kolayca etkilenmesi, onların en zayıf taraflarıdır.
Bundan dolayı, onlar arasında devrimci propaganda ve örgütsel çalışmalar yürütmeliyiz. Onları mücdeleye katabiliriz sisteme karşı ortak mücadelede ortak hareket edebiliriz.
Son olarak Lümpenler vardır. İki arada bir derede kalmış, gelen ağam giden paşam, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, gemisini kurtaran kaptandır . Bana mı kaldı dünyayı düzeltmek, ye iç bak keyfine, komşunun evi yanarken o saçını tarayanlar.
Bunlar çoğunluktadır siyasi bir örgütlenme ile kazanılır ya da tarafsızlaştırılır.

  1. BÖLÜM ( Devam edecek)
    GAZETE KÖK/ AVUSTRALYA
    HÜSEYİN BİÇER
    6/9/2021
    Melbourne
Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top